infolinia

801 318 319

infolinia

 

PRZEGLĄDY SYSTEMÓW REGAŁOWYCH

 

Nasz świetnie wyszkolony zespół wykonuje profesjonalne przeglądy zgodnie z normą PN-EN 15 635:2010, po których Klient otrzymuje wydrukowany protokół poprzeglądowy, pełną dokumentację fotograficzną uszkodzeń, zalecenia do użytkowania oraz - jeśli sobie tego życzy - spis elementów do wymiany wraz z ofertą kompleksowego serwisu.

W myśl Art. 207 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca zobowiązany jest do utrzymania obiektów i urządzeń ( w tym regałów) służących wykonywaniu pracy w stanie zapewniającym bezpieczeństwo pracowników oraz do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Także rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalania sposobów rejestracji nieprawidłowości i metod ich usuwania.
Obowiązek dokonywania przeglądów okresowych regulowany jest przez znowelizowaną normę EN 15 635:2010, nakładającą na pracodawcę eksploatującego regały magazynowe obowiązek zapewnienia regularnych kontroli stanu konstrukcji regałów oraz szczegółowo określającą przebieg tych kontroli. Kontrole powinny być przeprowadzane przez merytorycznie przygotowane osoby dysponujące odpowiednim sprzętem i wiedzą w odstępach nie dłuższych niż 12 miesięcy.

 

Zakres przeglądu oferowanego przez OMV Polska w pełni pokrywa się z wytycznymi w/w aktów prawnych.

 

 

 

MONTAŻ I SERWIS – modyfikacje, rozbudowy

 

Dział montażu OMV Polska to kilka profesjonalnych zespołów monterskich gotowych do największych wyzwań, w dowolnej lokalizacji na terenie Polski. Nasi pracownicy mają wieloletnie doświadczenie w instalacji regałów każdej marki i – co najważniejsze – w sprawnej i bezpiecznej pracy w każdych warunkach. Gwarantujemy sprawny montaż, demontaż, czy wymianę uszkodzonych elementów na nowe - także w pracy symultanicznej, bez zatrzymywania pracy magazynu.